Všeobecné obchodné podmienky pre zákazníkov - BOGUMA, s.r.o.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky (ďalej aj ako „podmienky“) sú platné v plnom rozsahu pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú v kúpnej zmluve a/alebo v písomnej obchodnej korešpondencii inak.
 2. Predávajúcim sa pre účely týchto podmienok rozumie spoločnosť BOGUMA, s.r.o. so sídlom Továrenská 314, 956 18 Bošany, IČO: 35 922 087.
 3. Kupujúcim sa pre účely týchto podmienok rozumie osoba (právnická alebo fyzická, prípadne združenie takýchto osôb s právnou subjektivitou), ktorá s predávajúcim uzavrela kúpnu zmluvu, alebo uskutočnila objednávku a ktorej má byť dodaný tovar.
 4. Tovarom sa rozumie akýkoľvek tovar, dodávaný predávajúcim kupujúcemu na základe objednávky alebo kúpnej zmluvy, uzavretej za podmienok uvedených v článku 2 týchto podmienok.
 5. Podklady priložené k ponukám, ako napr. výkresy, údaje o hmotnosti, katalógy, nie sú záväzné pokiaľ tak nie sú výslovne označené predávajúcim. Za záväzné sú považované technické listy uvedené na internetovej stránke predávajúceho www.boguma.sk , ako aj dokumenty súvisiace s kontrolou, prepravou, skladovaním a ošetrovaním tovarov.
 6. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho kupujúci nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzavretých medzi kupujúcim a predávajúcim na tretie osoby. 
 7. Ak nie sú v zmluve dohodnuté osobitné podmienky, predávajúci je povinný dodať tovar v kvalite, ktorá je vhodná na účely, na ktoré sa tovar používa.

 

VZNIK ZMLUVY

 1. Právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe písomnej alebo ústnej kúpnej zmluvy alebo potvrdenej objednávky.
 2. Objednávka musí byť písomná a musí v nej byť špecifikovaný tovar, miesto dodania, ak si to vyžaduje kupujúci aj požadovaný termín dodania.
 3. Objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou keď ju potvrdí kupujúcemu; ak je v objednávke uvedená lehota na jej potvrdenie, musí byť potvrdená v tejto lehote. Potvrdenie môže predávajúci uskutočniť písomne alebo e-mailom na kontaktné údaje, uvedené v objednávke, prípadne v rámcovej zmluve (alebo obdobnom právnom dokumente), ak je takáto medzi predávajúcim a kupujúcim už uzavretá.
 4. Potvrdením objednávky medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká tiež kúpna zmluva, ktorá sa spravuje objednávkou, jej potvrdením  a týmito podmienkami.

 

CENY

 1. Pokiaľ v potvrdenej objednávke a/alebo kúpnej zmluve nie je uvedené inak, pre kúpnu cenu platí doložka „EX WORKS“ (EXW podľa Incoterms).
 2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, ceny sú platné podľa aktuálnych cenníkov na obdobie, na ktoré boli vydané, pričom predávajúci si vyhradzuje právo na zvýšenie dohodnutej kúpnej ceny v prípade, že od času, keď bola kúpna zmluva uzatvorená, do času plnenia dodávky došlo k nárastu cien vstupných materiálov, ceny prepravy, alebo dovážaných komponentov.
 3. Dodanie tovaru v rámci Európskej únie (EÚ)
  • Dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ je podľa § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov oslobodené od DPH (s nárokom na uplatnenie odpočítania dane na vstupe), ak kupujúci je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte EÚ. Kupujúci je povinný uvádzať svoje daňové identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH) v objednávkach/kúpnych zmluvách.
  • Na dodanie tovaru sa aplikuje nulová sadzba DPH za podmienok, že sa preprava tovaru uskutočňuje prostredníctvom prepravnej spoločnosti najatej buď zo strany kupujúceho alebo predávajúceho, kupujúci alebo osoba oprávnená kupujúcim je povinná potvrdiť prijatie tovaru (v inom členskom štáte EÚ) na riadne vyplnenom doklade o preprave tovaru (nákladný list (CMR, CIM), námorný nákladný list, konosament a pod.) zo Slovenska do iného členského štátu EÚ. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť  potvrdenie príslušného prepravného dokladu a dodacieho listu, uviesť v ňom meno a priezvisko osoby, ktorá prijala tovar, podpis tejto osoby, pečiatku kupujúceho a dátum prevzatia tovaru.   
  • V prípade, že prepravu tovaru vykonáva priamo kupujúci alebo predávajúci, potvrdenie o prevzatí tovaru kupujúcim alebo osobou splnomocnenou kupujúcim musí predovšetkým obsahovať (i) identifikáciu kupujúceho, (ii) množstvo a typ tovaru, (iii) dodaciu adresu, (iv) deň prevzatia tovaru alebo skončenia prepravy do iného členského štátu EÚ, (v) meno a priezvisko vodiča, jeho podpis, a (vi) ŠPZ vozidla na prepravu tovaru. Dodací list musí byť príslušne potvrdený.
  • Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu kópiu potvrdeného prepravného dokladu za predpokladu, že kupujúci alebo predávajúci najal prepravnú spoločnosť (bod 3.3.2), alebo doklad o prevzatí tovaru (bod 3.3.3) a potvrdený dodací list ako je uvedené v bodoch 3.3.2, 3.3.3 a to najneskôr do 30 dní po dodaní tovaru.
  • Ak kupujúci nepotvrdí dodanie tovaru spôsobom, ako je uvedené v bodoch 3.3.2 až 3.3.4, dodanie tovaru nie je možné považovať za dodanie za nulovú sadzbu podľa § 43 slovenského zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V takomto prípade bude predávajúci povinný účtovať slovenskú DPH z takejto transakcie a kupujúci súhlasí s tým, že ju zaplatí najneskôr do troch dní odkedy dostal správy o vyúčtovaní. Okrem toho, kupujúci sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške pokuty, ktorú bude predávajúci povinný zaplatiť slovenskému daňovému úradu v dôsledku oneskoreného odvedenia DPH z danej transakcie. Kupujúci súhlasí s tým, že zaplatí zmluvnú pokutu v lehote do troch dní od doručenia písomnej výzvy predávajúceho na jej úhradu.
  • Predávajúci je oprávnený vyúčtovať za každú upomienku zaslanú na splnenie povinnosti podľa bodu 3.3.4. sankčný poplatok v sume 100,--Eur za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane
 4. Vývoz tovaru
  • Doručenie tovaru mimo EÚ bude za nulovú sadzbu (oslobodené od DPH s nárokom na náhradu súvisiacej vstupnej DPH) v zmysle § 47 slovenského zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov za predpokladu, že prepravu zabezpečí predávajúci alebo iná osoba v mene predávajúceho.
  • Ak tovar prepravuje kupujúci alebo iná osoba v jeho mene mimo EÚ, dodávka tovaru bude za nulovú sadzbu len v prípade, že kupujúci nemá sídlo na Slovensku a ceny za tovar sú stanovené na prepravnej parite FCA Bošany podľa INCOTERMS. Zároveň je kupujúci povinný zabezpečiť potvrdenie výstupu tovaru z EÚ na príslušnom colnom úrade.
  • Kupujúci sa zaväzuje obratom poskytnúť predávajúcemu kópiu prepravného dokladu preukazujúcu vývoz mimo EÚ.
  • Ak kupujúci nepotvrdí prepravu tovaru, ako je uvedené v bodoch  3.4.2, 3.4.3,  dodanie tovaru nie je možné považovať za dodanie za nulovú sadzbu podľa § 47 slovenského zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V takomto prípade bude predávajúci povinný účtovať slovenskú DPH z takejto transakcie a kupujúci súhlasí s tým, že ju zaplatí najneskôr do troch dní od obdržania správy o vyúčtovaní. Okrem toho kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu  zmluvnú pokutu vo výške pokuty, ktorú bude predávajúci povinný zaplatiť slovenskému daňovému úradu v dôsledku oneskoreného odvedenia DPH z danej transakcie. Kupujúci súhlasí s tým, že zaplatí zmluvnú pokutu v lehote do troch dní od doručenia písomnej výzvy predávajúceho na jej úhradu.
  • Predávajúci je oprávnený vyúčtovať za každú upomienku zaslanú na splnenie povinnosti podľa bodu 3.4.3. sankčný poplatok v sume 100,--Eur za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.

 

DODÁVKY, BALENIE TOVARU

 1. Pokiaľ nebude v objednávke a/alebo v kúpnej zmluve výslovne dohodnuté inak, dodacie lehoty v nich uvedené sa považujú za približné a ich nedodržanie sa nepovažuje za podstatné porušenie zmluvy. 
 2. Predávajúci je oprávnený dodať tovar v čiastkových dodávkach s možnosťou dodať tovar aj pred dohodnutou dodacou lehotou v prípade, že predávajúci poskytne písomný plán doručenia, v ktorom budú uvedené zmeny oproti pôvodnému plánu.
 3. Predávajúci zabezpečí poistenie prepravy  len na základe písomnej dohody uvedenej v ponuke a/alebo v kúpnej zmluve.
 4. Tovar sa dodáva v balení, ktoré je vhodné na dohodnutý druh tovaru. Prepravné podmienky sa dohodnú tak, aby nedochádzalo k poškodeniu tovaru počas prepravy na dohodnuté miesto určenia.
 5. Obaly a náklady na balenie hradí predávajúci, ak je tovar dodávaný v štandardnom balení (drevená paleta a fixačná fólia). V prípade požiadavky na nadštandardné balenie hradí tieto náklady kupujúci.  Použitý obal a fixačný materiál sa vracia iba vtedy, ak to bolo výslovne dohodnuté.

 

PLATBY

 1.  Platbu možno považovať za uhradenú len v prípade, že na účet predávajúceho bude pripísaná dlžná suma v plnej výške a táto suma bude predávajúcemu plne k dispozícii.
 2. Ak nie je ustanovené inak, predávajúci neposkytuje kupujúcemu žiadnu zľavu za platbu alebo kompenzačné úroky pri platbe vopred.
 3. V prípade, že kupujúci neuhradí dlžnú čiastku v stanovenom čase, kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu konečný termín úhrady dlžnej čiastky. V prípade omeškania je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu úrok z omeškania za obdobie od dňa splatnosti dlžnej sumy až do jej úplného uhradenia a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
 4.  Ak bude kupujúci v omeškaní so splnením jeho záväzkov, je predávajúci oprávnený pozastaviť ďalšie plnenie všetkých kúpnych zmlúv, uzavretých s kupujúcim. Takéto pozastavenie sa nebude považovať za porušenie zmluvy.
 5. Bez ohľadu na ustanovenie bodov 5.3. a 5.4. je predávajúci v prípade omeškania kupujúceho s čo i len časťou platby oprávnený odstúpiť od objednávky a/alebo kúpnej zmluvy.
 6. Kupujúci je povinný plniť si svoje finančné záväzky voči predávajúcemu buď priamo, alebo na základe písomných pokynov prostredníctvom banky, ktorú vyberie predávajúci.
 7. Všetky platby budú uskutočnené v mene Euro, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.

 

PRECHOD VLASTNÍCTVA

 1. Tovar dodaný predávajúcim zostáva vlastníctvom predávajúceho až do úplnej úhrady kúpnej ceny (vrátane DPH ak sa aplikuje).

 

VYŠŠIA MOC

 1. Ak nastane situácia, ktorú nebolo v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, prípadne potvrdenie objednávky možné predvídať a ktorá spôsobuje prekážku na strane predávajúceho pri plnení jeho zmluvných povinností (vyššia moc), je predávajúci oprávnený posunúť termín plnenia o čas, ktorý prekážka trvala a o primeraný čas potrebný na začatie jeho bežnej prevádzky.
 2. Vyššia moc zahŕňa najmä (avšak nielen) udalosti, ktoré sú mimo kontroly predávajúceho, majúce pôvod v prírodných udalostiach (napr. zemetrasenia, povodne, sopečné výbuchy, požiare, tsunami, hurikány), ďalej vojny, štrajky, výluky, občianske nepokoje, blokády a embargá, teroristické útoky, epidémie, výpadky dodávok elektrickej energie, ako aj akty orgánov cudzích štátov (napríklad zadržanie, resp. zhabanie tovaru  cudzím štátom, obmedzenie dovozu do cudzieho štátu, obmedzenie vývozu zo štátu predávajúceho), oneskorené dodávky materiálov a dodávok, potrebných pre výrobu tovaru,  nespôsobené predávajúcim a podobné udalosti vyššej moci, ktoré zasahujú do plnenia zmluvných záväzkov predávajúceho.

 

REKLAMÁCIE

 1. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar v okamihu jeho prijatia kupujúcim v mieste dodania tovaru, ako aj za chyby, spôsobené porušením povinností predávajúceho. Kupujúci musí reklamáciu poslať poštou alebo elektronickou poštou na adresu sales@boguma.sk .  
 2. Kupujúci je povinný reklamovať zjavné chyby tovaru, ako aj dodané množstvo tovaru bezodkladne po tom ako ich zistil, najneskôr však v lehote 30 dní od dodania tovaru. V prípade skrytých chýb je lehota na reklamáciu dva roky od dodania tovaru.
 3. Štandardná lehota pre posúdenie oprávnenosti  reklamácie je najviac jeden mesiac po jej oficiálnom prijatí. V tejto lehote je predávajúci povinný informovať kupujúceho o výsledku posúdenia.
  1. Reklamácie sa nevzťahujú na produkty vyrobené v tolerancii podľa STN EN ISO 24346:2012 , STN EN ISO 24341:2012 – viď tabuľka nižšie, ak nebolo písomne dohodnuté inak.
    
   Povolené tolerancie
     [mm] [mm]  
   Hrúbka 1 ± 0,2 STN EN ISO 24346:2012
   2 a 3 ± 0,3
   4 ± 0,4
   5 a 6 ± 0,5
   8 a 10 ± 0,6
   12 a 15 ± 1,0
   Šírka 800 - 1400 ± 10,0 STN EN ISO 24341:2012
   ± 10,0
   ± 10,0
   ± 10,0
   ± 10,0
   ± 10,0
   Povrchové nedokonalosti bubliny veľkosť: 1,0 cm²  
   max počet 6/m²
   nečistoty veľkosť: 1,0 cm²
   max počet 5/m²
   faldy dĺžka: 10 cm
   max počet 4/m²
   nedolisky veľkosť: 1,5 cm²
   max počet 6/m²
   Vlny okrajové 2 cm  
   stredové 2 cm

    
 4. Ak ide o neodstrániteľné vady, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo primeranú zľavu z ceny tovaru. V prípade chýbajúceho množstva tovaru predávajúci následne dodá chýbajúce množstvo alebo vystaví dobropis ku kúpnej cene v rozsahu chýbajúceho množstva tovaru. Ak ide o neodstrániteľné vady časti dodaného tovaru, predávajúci vymení vadný tovar (ucelené kotúče dodané predávajúcim) alebo vystaví dobropis na celé množstvo a kupujúci v tomto prípade je povinný vrátiť predávajúcemu aj bezchybný tovar v nepoškodenom stave.
 5. V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu nahradiť všetky náklady, ktoré ten mal s preverovaním oprávnenosti reklamácie.

 

ZODPOVEDNOSŤ

 1. Predávajúci zodpovedá len za priame škody, ktoré vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s porušením jeho zmluvných záväzkov s obmedzením do výšky zodpovednosti predávajúceho tak, ako je stanovené v tomto článku nižšie. Predávajúci nie je zodpovedný za akékoľvek nepriame škody, ušlé zisky, zmluvné pokuty, straty obchodných príležitostí, ako ani za prípadné iné nároky vznesené tretími stranami. 
 2. Predávajúci a kupujúci sa týmto dohodli, že povinnosť predávajúceho na náhradu škody podľa týchto podmienok sa bude riadiť pravidlami dohodnutými v tomto článku a bude obmedzená do výšky 100% fakturovanej hodnoty chybného tovaru.
 3. Kupujúci a predávajúci týmto potvrdzujú, že vyššie uvedené obmedzenia predstavujú maximálnu výšku možných škôd, ktoré predávajúci ako povinná strana predvídal alebo mohol predvídať ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti v čase založenia zmluvného vzťahu s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré predávajúci ako povinná osoba vedel alebo mal vedieť pri dodržaní odbornej starostlivosti.
 4. Ak si kupujúci nárokuje odškodnenie za utrpené škody, oficiálnu žiadosť musí poslať poštou alebo e-mailom s riadnym popisom porušenia a požadovanú sumu náhrady škody. Predávajúci posúdi takúto žiadosť a kupujúcemu čo najskôr pošle oficiálne vyjadrenie.

 

SPÄTNÁ VÄZBA – POSTMARKETINGOVÉ SLUŽBY

 1. Kupujúci môže byť vyzvaný predávajúcim  na poskytnutie spätne väzby pre predávajúceho prostredníctvom dotazníka spokojnosti, ktorý bude zahŕňať aj možnosť spätnej väzby od konečných zákazníkov a koncových používateľov.
 2. Predávajúci je oprávnený uvádzať kupujúceho ako svoju referenciu vo svojich propagačných a marketingových materiáloch, ako aj na svojej stránke.

 

ZMENY PODMIENOK

 1. Predávajúci je oprávnený meniť tieto podmienky tak, že zmenu, prípadne nové znenie zverejní na svojej internetovej stránke www.boguma.sk  a od tohto okamihu je zmena účinná pre všetky nasledujúce objednávky a kúpne zmluvy, uzatvorené po tomto dátume.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Miestom plnenia zmluvných dodávok predávajúceho je jeho sídlo, prípadne v potvrdenej objednávke uvedená niektorá z obchodných doložiek INCOTERMS.
 2. Všetky práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho vyplývajúce z ich zmluvných záväzkov, alebo vo vzťahu k nim, alebo ich porušenia, zániku alebo neplatnosti neupravené týmito podmienkami  sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatných jej všeobecne záväzných právnych predpisov, a to bez ohľadu na kolízne normy. 
 3. Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú riešiť prípadné spory, nezhody alebo nároky vyplývajúce z ich zmluvných záväzkov alebo súvisiace s nimi alebo z ich porušenia, zániku alebo neplatnosti v prvom rade vo forme rokovaní, aby predišli súdnemu sporu a tieto vyriešili vzájomnou dohodou. Ak príslušné zmluvné strany nedospejú k dohode, spor, nezhody alebo nároky vyplývajúce z ich zmluvných záväzkov alebo súvisiace s nimi alebo z ich porušenia, zániku alebo neplatnosti budú riešené pred príslušným súdom Slovenskej republiky.    
 4. Neplatnosť niektorého z ustanovení týchto obchodných podmienok nemá vplyv na platnosť jej ostatných ustanovení. Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia právnych predpisov obsahom a účelom mu najbližšie.
 5. Kupujúci prehlasuje, že sa s týmito podmienkami oboznámil, plne im porozumel a s nimi súhlasí.

 

Platné od 1.jan.2021